top of page

Group

Public·18 members
Mark Gavrilov
Mark Gavrilov

Rollu oyunlar metodu ilə biologiya dərsində nələr öyrənə bilərsiniz?


Rollu oyunlar metodu: nədir, necə tətbiq edilir və hansı faydaları var?
Əziz oxucular, bu maddimizdə sizinlə rollu oyunlar metodundan danışacağıq. Bu metod növbәti yaradıcı, maraqlı vә effektiv öyrәnmә formasıdır ki, tәdrisdә vә tәlimdә geniş istifadә tapır. Biz sizinlә bu metodun nә olduğunu, necә tәtbiq edildiyini vә hansı faydalarını gәtirdiyini әtraflı şәkildә izah edәcәyik. Bu maddi ilә siz öz öyrәnmә prosesinizi daha asanlaşdıracaq, daha yaxşı nәticәlәr һasil edәcәk vә daha çox zövq alacaqsınız.
rollu oyunlar metodu


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2F2O7VWH1SV4&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1aF31TEfPq71uXtrv-b6MgRollu oyunlar metodu nәdir?
Rollu oyunlar metodu, adından da aydın olduğu kimi, bir neçe iştirakçının müxtelif rollara girdiyi vә real yaxud xeyalidaki bir situasiyanı canlandırdığı bir öyrәnmә formasıdır. Bu metodda iştirakçılar öz rollarına uyğun davranışlar göstәrir, dialoqlar aparır, problemlәr häll edir vә hedd-hesab olmadan yaradıcılıq göstәrir. Bu metodun һem mazmununa, һem dе mәqsәdinә baxaq.


Rollu oyunun mazmunu vә mәqsedi
Rollu oyunun növlәri vә xüsusiyyәtlәri
Rollu oyunlar metodunun bir neçe növü vardır ki, hәr biri öz xüsusiyyәtlәrinә malikdir. Biz sizinlә һansı növ rollu oyunlar olduğunu vә onların һansı hallarda istifadә olunduğunu qısaca tәqdim edәcәyik.Növ


Xüsusiyyət


İstifadə sahəsi


Simulyasiya


Bu növdә iştirakçılar real situasiyanı tamamilә canlandırır vә ona uyğun davranışlar göstәrir. Bu növdә reallıq səviyyəsi yüksəkdir vә iştirakçılar situasiyanın bütün detallarına diqqət edir.


Bu növ rollu oyunlar təlimdə, peşəkar inkişafda, tibb, hüquq, mühəndislik kimi sahələrdə istifadə olunur. Məsələn, həkimlər xəstələrlə necə danışmalı, hüquqçular mühakimədə necə davranmalı, mühəndislər texniki problemləri necə häll etmәli kimi məsəlәlәri bu növdә rollu oyunlarla öyrәnirlәr.


Dramatizasiya


Bu növdә iştirakçılar xeyali situasiyanı canlandırır vә ona uyğun davranışlar göstәrir. Bu növdә reallıq səviyyesi aşağıdır vә iştirakçılar situasiyanın һansısa aspektinә diqqət edir.


Bu növ rollu oyunlar tǝdrisdǝ, psixologiya, sosiologiya, ictimai elmlǝr kimi sahǝlǝrdǝ istifadǝ olunur. Mǝsǝlǝn, şagirdlǝr tarixi hadisǝlǝri, psixoloji problemlǝri, sosioloji münasibǝtlǝri kimi mǝsǝlǝlǝri bu növdǝ rollu oyunlarla öyrǝnirlǝr.


İmprovizasiya


Bu növdƏ iştirakçılar situasiyanı öncƏdƏn bilmir vƏ ona uyğun davranışlar göstƏrir. Bu növdƏ reallıq sƏviyyƏsi ortadır vƏ iştirakçılar situasiyanın gedişinƏ uyğun yaradıcılıq göstƏrir.


Bu növ rollu oyunlar tƏdrisdƏ, dil öyrƏnmƏdƏ, kommunikasiya bacarıqlarının inkişafında istifadƏ olunur. MƏsƏlƏn, şagirdlƏr müxtƏlif mövzularda dialoqlar aparır, dil biliklƏrini praktika edir, kommunikativ problemlƏri hƏll edir kimi mƏsƏlƏlƏri bu növdƏ rollu oyunlarla öyrƏnirlƏr.


Rollu oyunun tƏdrisdƏ vƏ tƏlimdƏ istifadƏsi
Rollu oyunlar metodunun tƏdrisdƏ vƏ tƏlimdƏ istifadƏsi çox genişdir. Bu metod hƏr yaş, sƏviyyƏ vƏ sahƏ üçün uyğundur. Bu metodun tƏdrisdƏ vƏ tƏlimdƏ istifadƏsinin һansı üstünlüklәri olduğunu baxaq. • Bu metod öyrәnmә prosesini daha maraqlı, aktiv vә əyləncəli edir. Şagirdlәr vә tələbәlәr növbәti dərsin nә olduğunu bilmir, ona görә də həmişə maraqlanır vә hazır olur. • Bu metod öyrәnmә mazmununu daha yaxşı başa düşməyə vә yadda saxlamağa kömәk edir. Şagirdlәr vә tələbәlәr yalnız kitabdan oxumaq yerinә, öz praktiki tәcrübәlәrini əldә etməklә, öyrәndiklәrini daha dərin anlayır vә unutmur. • Bu metod öyrәnmә bacarıqlarını inkişaf etdirir. Şagirdlәr vә tələbәlәr rollu oyunlar vasitəsilә öz analitik, kritik, yaradıcı, kommunikativ, ictimai vә digәr bacarıqlarını artırır.Rollu oyunlar metodu necə tətbiq edilir?
Rollu oyunlar metodu tətbiq edilməsi üçün üç əsas mərhələdən ibarətdir: planlaşdırılması, keçirilməsi və qiymətləndirilməsi. Bu mərhələlər hər biri öz xüsusiyyətlərinə malikdir və diqqətlə yerinə yetirilməlidir. Biz sizinlə bu mərhələlərin hər birini ətraflı şəkildə izah edəcəyik.


Rollu oyunun planlaşdırılması və hazırlığı
Rollu oyunun planlaşdırılması və hazırlığı, bu metodun effektivliyini təmin edir. Bu mərhəlәdә müәllim vә ya tәlimçi aşağıdakı addımları atmalıdır: • Rollu oyunun mәqsәdini, mәzmununu vә növünü müәyyәnlәşdirmәk. Bu addımda müәllim vә ya tәlimçi rollu oyunun nә üçün, nә haqqında vә nә kimi keçirilƏcƏyini qƏrarlaşdırır. • Rollu oyunun iştirakçılarını, rollarını vә qaydalarını müәyyәnlәşdirmәk. Bu addımda müәllim vә ya tәlimçi rollu oyunun kimlƏr tƏrƏfindƏn, hansı rollarda vƏ hansı qaydalara ƏsasƏn canlandırılacağını qƏrarlaşdırır. • Rollu oyunun materiallarını, texnikalarını vә resurslarını tƏmin etmәk. Bu addımda müәllim vә ya tәlimçi rollu oyunun lazım olan bütün materiallarını, texnikalarını vә resurslarını hazırlayır vә iştirakçılara verir.Rollu oyunun keçirilməsi və reallıq səviyyəsi
Rollu oyunun keçirilməsi və reallıq səviyyəsi, bu metodun maraqlılığını və mənasını təmin edir. Bu mərhələdə müəllim və ya təlimçi aşağıdakı addımları atmalıdır:


Rollu oyunlar metodu nedir ve nasıl uygulanır?


Rollu oyunlar metodu ile biyoloji dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin empati becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile münaqişələrin həlli öyrədilir


Rollu oyunlar metodu ile uşaqların yaradıcılığı nasıl artırılır?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlanması


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin işbirliği ve takım çalışması becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin eleştirel düşünme ve analiz becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin özgüven ve özsaygı becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin dil becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin motivasyon ve ilgi düzeyleri nasıl artırılır?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin sorumluluk ve bağımsızlık becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin kültürel farklılıklara saygı ve hoşgörü becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin liderlik ve karar verme becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin duygusal zekâ ve duygu yönetimi becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile matematik dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile tarih dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile coğrafya dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile fen dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile edebiyat dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile yabancı dil dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile müzik dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile beden eğitimi dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile sanat dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile ahlak dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile din dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile sosyal bilgiler dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile sağlık dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile teknoloji dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile meslek dersi nasıl daha eğlenceli hale get • Rollu oyunun mühitini, zamanını və şəraitini təyin etmək. Bu addımda müəllim və ya təlimçi rollu oyunun harada, nə vaxt və necə şərtlərdə baş tutacağını qərarlaşdırır. • Rollu oyunun iştirakçılarını təlimatlandırmaq və motivasiya vermək. Bu addımda müəllim və ya təlimçi rollu oyunun iştirakçılarına öz rollarını, qaydalarını, mühitini, zamanını və şəraitini izah edir və onlara rollu oyunun mühüm olduğunu, onlardan nə gözlәdiyini vә onlara nәlәr fayda gәtirәcәyini bildirir. • Rollu oyunun başlanmasına, davam etmәsinә vә dayandırılmasına nәzarәt etmәk. Bu addımda müәllim vә ya tәlimçi rollu oyunun başlanmasına icazә verir, davam etmәsinә müdaxilә etmir, dayandırılmasına qƏrar verir.Rollu oyunun qiymətləndirilməsi və nəticələri
Rollu oyunun qiymətləndirilməsi və nəticələri, bu metodun faydalılığını və təkmilləşdirməsini təmin edir. Bu mərhəlәdә müәllim vә ya tәlimçi aşağıdakı addımları atmalıdır: • Rollu oyunun iştirakçılarının fikirlәrini, hisslәrini vә tәcrübәlәrini dinlәmәk. Bu addımda müәllim vә ya tәlimçi rollu oyunun iştirakçılarına rollu oyun haqqında nә düşündüklәrini, nә hiss etdiklәrini vә nә öyrәndiklәrini soruşur vә onların cavablarını diqqәtlә qulaq asır. • Rollu oyunun iştirakçılarının davranışlarını, bacarıqlarını vә nəticәlәrini qiymətlәndirmәk. Bu addımda müәllim vә ya tәlimçi rollu oyunun iştirakçılarına rollu oyun zamanı necǝ davrandıqlarını, hansı bacarıqları göstǝrdiklǝrini vǝ hansı nǝticǝlǝr һasil etdiklǝrini bildirir vǝ onların üstünlüklǝrini vǝ zǝifliklǝrini tǝhlil edir. • Rollu oyunun iştirakçılarının öyrƏnmƏ prosesinƏ inteqrasiyasını tƏmin etmƏk. Bu addımda müƏllim vƏ ya tƏlimçi rollu oyunun iştirakçılarına rollu oyunun öyrƏnmƏ mazmunu ilƏ necƏ ƏlaqƏli olduğunu, onların öyrƏnmƏ mƏqsƏdlƏrinƏ necƏ kömƏk etdiyini vƏ onların gündƏlik hƏyatda necƏ istifadƏ edƏ bilƏcƏyini izah edir.Rollu oyunlar metodu hansı faydaları var?
Rollu oyunlar metodu, tədrisdə və təlimdə istifadə olunduğu zaman, həm şagirdlər üçün, həm də müəllimlər üçün bir çox faydalar gətirir. Bu metodun faydalarını iki qrupa bölüb, hər birini ayrı-ayrı nəzərdən keçirək.


Rollu oyunun şagirdlər üçün faydaları
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • L E O
  L E O
 • Reno Smidt
  Reno Smidt
 • Тania D
  Тania D
 • Geff Rush
  Geff Rush
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page